Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 1. Conform.IT zal alle gegevens die zij verwerft bij de uitoefening van deze samenwerking strikt persoonlijk en discreet behandelen. 
 2. Conform.IT verbindt zich ertoe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht.
 3. Bij de opstelling en presentatie van de diensten van Conform.IT BV zal uitsluitend rekening worden gehouden met de gegevens zoals die door de klant worden aangereikt.
 4. De klant dient Conform.IT BV tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze opdracht verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door Conform.IT BV of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging blijft steeds ten laste van de klant.
 5. De diensten en documenten van Conform.IT BV worden enkel verstrekt voor het tussen de partijen overeengekomen gebruik en deze blijven vertrouwelijk tenzij anders gespecifieerd in het docuemnt. De Klant mag deze niet, noch geheel noch gedeeltelijk ter beschikking stellen, doorverkopen, verhuren of proberen te herverkopen of verhuren, aan eender welke derde partij, tegen eender welke voorwaarden.
 6. Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. De offerte geldt alleen voor de specifieke opdracht, vormt de basis voor de latere factuur en vermeldt een vervaldatum (bij ontbreken hiervan bedraagt de geldigheidsduur 20 werkdagen). De uitvoering van de opdracht start pas na de acceptatie of goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, hetzij schriftelijk, hetzij via mail.
 7. Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 25% van de offerte worden gevraagd. Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en -nemer (bijvoorbeeld bij tussentijdse factren).
 8. Een éénzijdige wijziging van de opdracht geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Conform.IT BV aan de basis ligt (in dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)
 9. In alle gevallen van annulering door de Klant na acceptatie van de offerte en vooraleer de opdracht werd aangevat, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 25% van de globale prijs zoals opgenomen in de offerte.
 10. In alle gevallen van beëindiging door de klant nadat de opstart heeft plaatsgevonden, blijven alle vergoedingen zoals opgenomen in deze opdracht. Conform.IT BV behoudt het recht om de volledige betaling te eisen.
 11. De opdrachtgever heeft recht op 3 revisierondes, allen binnen 3 weken van verzending van het desbetreffende document, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.
 12. Opdrachtgever en -nemer aanvaarden allebei elektronische communicatie zoals e-mail als bewijsmiddel.
 13. De geleverde teksten blijven eigendom van Conform.IT BV tot op het moment van volledige betaling van alle openstaande facturen. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.
 14. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van de documenten van Conform.IT BV.
 15. Ieder protest tegen een verkoopfactuur dient Conform.IT BV te bereiken binnen de 10 werkdagen na de verzending van deze factuur, en dit per aangetekend schrijven. Bij de ontstentenis daarvan zal deze factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden. Eventuele klachten betreffende de levering van of prestaties zelf kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om de betaling van facturen op te schorten of uit te stellen.
 16. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na documentdatum. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur op hun vervaldag, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet verhoogd met 2%, met een minimum van 12% per jaar, op het openstaande saldo verschuldigd tot op de dag der volledige betaling. Het verschuldigde bedrag wordt in voorgemeld geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 euro.
 17. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd tot kennisname van eventuele geschillen.